Losowa
galeria zdjęć 
 
1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS
Projekty edukacyjne

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM IM. STEFANA GOŁĘBIOWSKIEGO W BIEŻUNIU

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1046) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

I. Ustalenia ogólne.

 1. Uczniowie Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego w Bieżuniu obowiązkowo biorą udział w realizacji minimum jednego projektu edukacyjnego w czasie trwania nauki w gimnazjum.
 2. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.
 3. W każdym roku szkolnym  projekty realizowane są przez uczniów w klasie II, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie III.
 4. Projekty realizowane są w zespołach uczniów w danej klasie – wychowawca nadzoruje podział zespołów do realizacji projektu edukacyjnego w  danym roku szkolnym  do 30 października br.
 5. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
 6. Zespół uczniowski realizujący projekt liczy 3-4 osoby lub 5 w zależności od wyboru formy i metody prezentacji.
 7. Nie więcej jak 2 zespoły uczniowskie mogą w danym roku szkolnym realizować ten sam temat projektu.
 8. Nauczyciel może opiekować się najwyżej dwoma zespołami uczniów.
 9. Realizacja projektu następuje po zawarciu kontraktu między zespołem uczniowskim a nauczycielem opiekunem.
 10. Kontrakt zawierający szczegóły współpracy, oparty jest na ogólnych zasadach i warunkach realizacji projektu przyjętych w szkole.
 11. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum.

II. Zadania nauczyciela koordynatora projektów edukacyjnych.

 1. Nadzoruje ogólny harmonogram wykonywanych zadań.
 2. Gromadzi informację od nauczycieli wychowawców o personaliach zespołów uczniowskich.
 3. Zbiera tematy projektów edukacyjnych i koordynuje ich przydział zespołom uczniowskim, zgodnie z zasadami i warunkami realizacji projektów w szkole.
 4. Przydziela zespołowi uczniowskiemu nauczyciela-opiekuna.

III. Zadania opiekuna zespołu uczniowskiego realizującego projekt edukacyjny.

 1. Omawia plan pracy nad projektem z uczniami.
 2. Przygotowuje kontrakt.
 3. Przygotowuje dokumentację i zasady jej prowadzenia- karta projektu.
 4. Nadzoruje i konsultuje działania uczniów – jest udzielana pomoc na każdym etapie realizacji projektu.
 5. Motywuje zespoły uczniowskie do pracy.
 6. Współpracuje z wychowawcą.

IV. Zadania zespołu uczniowskiego.

 1. Wybór tematu projektu edukacyjnego w określonym przez dyrektora szkoły terminie.
 2. Opracowanie celów i listy zadań do realizacji.
 3. Przydział pracy w grupie.
 4. Opracowanie planu pracy i terminów realizacji zadań wynikających z projektu.
 5. Uzupełnienie „karty projektu".
 6. Prezentacja projektu w ustalonym przez dyrektora szkoły terminie. Zbieranie materiałów- źródeł i konsultacje z opiekunem.

V. Formy realizacji projektu edukacyjnego.

 • album, teczka projektu (port folio),
 • plakat, zdjęcia, wystawa,
 • broszura ,ulotka, gazetka,
 • prezentacja doświadczenia, wykład, raport z przeprowadzonego badania,
 • prezentacja multimedialna, strona internetowa,
 • makieta z opisem,
 • przedstawienie teatralne, inscenizacja,
 • film

Koordynatorem szkolnym projektów edukacyjnych jest p. Bożena Szymańska

 

Zaspół Placówek Oświatowych w Bieżuniu
ul. St. Gołębiowskiego 1, 09-320 Bieżuń, tel. +48 23 65 78 400

e-mail: spbiez@poczta.fm

admin
2016 HostNet Grabowski Waldemar